CURRENT POETRY – POESÍA ACTUAL – SIGLOS XX-XXI: Orión de Panthoseas ®

18/11/19

MI CIUDAD – MY CITY – MA VILLE – MEINE STADT – LA MÍA CITTÁ – 私の街 – मेरा शहर – МОЙ ГОРОД – 我的城市 – העיר שלי

Filed under: Poesía — oriondepanthoseas @ 12:07 am

… entro en la ciudad de mi alma, y, al hacerlo,

todo se anuncia y transforma: su aire, sus piedras,

su paz y sus ríos…

… entro, y, con celo, por sus calles de luz y sangre voy pisando,

por el fuego de sus lumbres voy descalzo;

… ah, la flor que llevaba ¿ la habré perdido ?

… llamo y grito ¡ rosa, rosa… !

y aunque sólo hay silencio, la ciudad de mi vida refulge y me habla;

… por ella van cantando los dioses de mi boca.

***

… I enter the city of my soul, and, in doing so,
everything is announced and transformed: its air, its stones,
its peace and its rivers …
… I enter, and, with zeal, I walk on its streets of light and blood,
by the fire of his lights I go barefoot;
… ah, the flower she wore, will I have lost her?
… call and shout pink, pink …!
and although there is only silence, the city of my life shines and speaks to me;
… for her the gods of my mouth are singing.

***

… entrez dans la ville de mon âme et, ce faisant,
Tout s’anuncia y a transformé: son air, ses pierres,
sa paix et ses rivières …
… J’entre et, avec zèle, par le callus de lumière et de sang que je marche,
par le feu de ses lumières voir pieds nus;
… ah, la fleur qui portait le testament que j’ai perdu?
… appelle et crie rose, rose …!
Il n’y a pas de silence, la ville de ma vie me parle;
… pour elle, ils chantent les dieux de ma bouche.
***

… betrete die Stadt meiner Seele und
Alles s’anuncia verwandelte sich dort: seine Luft, seine Steine,
seine ruhe und seine flüsse …
… Ich gehe ein und mit Eifer durch den Kallus von Licht und Blut, den ich betrete,
durch das Feuer seiner Lichter sehen Sie barfuß;
… ah, die Blume, die den Willen trug, den ich verloren habe?
… ruf an und schrei pink, pink …!
Es gibt keine Stille, die Stadt meines Lebens refulges spricht zu mir;
… für sie singen sie die Götter meines Mundes.

***

… entra nella città della mia anima e, nel farlo,
Tutto s’anuncia trasformato lì: la sua aria, le sue pietre,
la sua pace e i suoi fiumi …
… entro e, con zelo, calpesto il callo di luce e sangue,
dal fuoco delle sue luci vedere a piedi nudi;
… ah, il fiore che indossava la volontà che ho perso?
… chiama e grida rosa, rosa …!
Non c’è silenzio, la città della mia vita refulges mi parla;
… per lei cantano gli dei della mia bocca.

***

…私の魂の街に入り、そうすることで、
サンナンシアはすべてそこで変容しました。その空気、石、
その平和とその川…
…私は入り、熱心に、光と血のカルスで踏み、
彼の光の炎で裸足が見える。
…ああ、私が失った意志を身に着けていた花?
…電話してピンク、ピンク…と叫ぶ!
沈黙はありません、私の人生の復興の街は私に話します。
…彼女のために、彼らは私の口の神々を歌います。
***

… मेरी आत्मा के शहर में प्रवेश करें, और, ऐसा करने में,
सब कुछ सैंसुनिया वहां रूपांतरित हो गया: उसकी हवा, उसके पत्थर,
इसकी शांति और इसकी नदियाँ …
… मैं प्रवेश करता हूं, और, जोश के साथ, प्रकाश और रक्त के द्वारा, मैं चलने लगता हूं,
उसकी बत्तियों की आग से नंगे पांव देखते हैं;
… आह, क्या जो फूल मैंने पहना है वह खो जाएगा?
… बुलाओ और चिल्लाओ गुलाबी, गुलाबी …!
कोई मौन नहीं है, मेरे जीवन का शहर मुझे बोलता है;
… उसके लिए वे मेरे मुंह के देवता गाते हैं।
***
… войти в город моей души, и, тем самым,
Все преобразилось там: его воздух, его камни,
его мир и его реки …
… Я вхожу, и, с рвением, по каллусу света и крови я иду
огнем его огней видишь босиком;
… ах, цветок, который носил волю, которую я потерял?
… звони и кричи розовый, розовый …!
Там нет тишины, город моей жизни говорит со мной;
… для нее они поют богов моего рта.
***

…進入我靈魂的城市,這樣做
聖安妮教堂的一切都在那裡改變了:空氣,石頭,
它的和平與河流…
…我進入,並帶著熱情地踩著光與血的癒傷組織,
赤腳射出光來;
……啊,那朵會穿的花我會丟失嗎?
……喊,粉紅色,粉紅色……!
沒有沉默,我的生活之城充滿了對我的說話。
…為她唱了我嘴裡的神。
***

… נכנס לעיר נשמתי, ובכך,
כל מה ששינו שם שם: האוויר שלו, האבנים שלו,
השלווה והנהרות שלה …
… אני נכנסת, ובאדיבות, על ידי קריאת האור והדם שאני דורכת,
באש האורות שלו רואים יחפים;
… אה, הפרח שלבש את הרצון שאיבדתי?
… להתקשר ולצעוק ורוד, ורוד …!
אין שתיקה, עיר חיי חוזרת מדברת אליי;
… עבורה הם שרים את אלילי פי.
***

 

 

 

Dejar un comentario »

Aún no hay comentarios.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Blog de WordPress.com.